Doorlichting Marketing en Communicatie

Medewerkers en opdrachtgevers zijn positief over de samenwerking binnen de kolom Marketing en Communicatie. Veel mensen kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Er is ook nog veel ruimte voor verbetering van de dienstverlening.

Behoefte aan kaders

Het beleid en de strategie van Marketing en Communicatie zijn nog onvoldoende duidelijk. Er is behoefte aan een vertaling van het Radboud-brede beleid naar doelstellingen per afdeling en monitoring/sturing op de resultaten. Het ontbreekt aan duidelijke kaders voor samenwerking en heldere afspraken over verantwoordelijkheden. Ook zijn er grote onderlinge verschillen in werkwijze, aansturing en activiteiten binnen de verschillende communicatieafdelingen van de faculteiten en instituten. Dit resulteert o.a. in verschillende functies en verschillende benamingen voor de onderwerpen van Marketing en Communicatie.

Kennisdelen en samenwerken

Daarnaast is er behoefte aan meer gezamenlijk optrekken waar het Radboud-brede onderwerpen betreft, waarbij voldoende ruimte moet blijven voor maatwerk-oplossingen voor de faculteiten en instituten. De betrokkenen hebben een groot aantal verbetermogelijkheden aangedragen. De betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie biedt kansen om deze verbeteringen te realiseren. Eén van de acties waar direct mee gestart is, is het inrichten van een platform voor alle M&C medewerkers om kennis te delen en samenwerking te bevorderen.

“De samenwerking is de laatste jaren toegenomen en dat is goed.”

“Investeer in een gezamenlijk platform dat interne communicatie ondersteunt, dus nÌet nog meer websites, die alleen maar zenden!”

“Bij de uitrol van centraal beleid is er onvoldoende aandacht voor de implementatie en werkprocessen binnen de faculteiten.”

“Op dezelfde manier? Enig verschil in smaak en aanpak mag er nog wel zijn wat mij betreft. Diversiteit aan perspectieven lijkt me een groot goed.”

Zoals weergegeven in deze illustratie zijn de Dienst Marketing en Communicatie samen met de faculteiten en instituten verantwoordelijk voor de uitvoering van de verbeteracties. Daarnaast is er ook ruimte voor de invulling van eigen activiteiten. De verbeteracties ‘Stel gemeenschappelijk M&C-beleid op’ en ‘Zorg voor de juiste expertise van M&C-medewerkers’ vormen de fundamenten voor de verbeteracties in de kolom M&C. Deze twee verbeteracties geven richting aan de overige acties.

Verbeteracties

  1. Stel gemeenschappelijk M&C-beleid op: gezamenlijk geformuleerd beleid vormt de basis voor de uitvoering van de verbeteragenda.
  2. Zorg voor de juiste expertise van M&C-medewerkers: de medewerkers binnen de kolom M&C beschikken over de juiste expertise en functies zijn eenduidig beschreven.
  3. Herijk de corporate communicatie van de Radboud Universiteit: breng de externe omgeving in kaart en maak de meerwaarde van de Radboud Universiteit als kennisinstituut in de maatschappij zichtbaar en wat haar onderscheidt van andere universiteiten.
  4. Versterk de adviesfunctie van M&C: stel de juiste expertise beschikbaar, zodat toegevoegde waarde wordt geleverd en expertise optimaal wordt benut.
  5. Optimaliseer de onderwijsmarketing: verbeter de samenwerking binnen de Radboud Universiteit voor een toekomstbestendige onderwijsmarketing.
  6. Verbeter de communicatie met studenten over onderwijs gerelateerde zaken: werk samen met onderwijsondersteuning aan verbeteringen van de communicatie met studenten.
  7. Versterk alumnirelaties, strategische relaties en fondsenwerving: om deze voor de Radboud Universiteit belangrijke groep goed te bedienen, ook met het oog op fondsenwerving, moeten de verantwoordelijkheden duidelijker gemaakt worden.
  8. Versterk de medewerkerscommunicatie: goede communicatie draagt bij aan het versterken van de band tussen medewerkers onderling en met de Radboud Universiteit.
  9. Realiseer één loket voor evenementenorganisatie: maak beter gebruik van de reeds aanwezige kennis en ervaringen bij het organiseren van evenementen.