Doorlichting Personeel & Organisatie

Instroom van millennials en generatie Z, nieuwe en verdwijnende beroepen, krapte op de arbeidsmarkt, steeds hogere eisen aan wetenschappers, duurzaamheid en inclusiviteit van de organisatie. Deze grote uitdagingen komen op de Radboud Universiteit af en stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de organisatie en het personeel. Om tijdig op die ontwikkelingen in te kunnen spelen is het van belang dat P&O boven de waan van de dag uitstijgt en meer vooruit kijkt.

Om de P&O-functie toekomstbestendig te maken is een langetermijnvisie nodig die gezamenlijk ontwikkeld en uitgevoerd wordt. Belangrijk is dat de inhoudelijke P&O-agenda aansluit bij de strategie van de Radboud Universiteit voor 2025. Daarnaast ligt de focus op professionalisering van ‘personeel & organisatieadvies’, ontwikkeling van en voor de P&O-medewerkers en digitalisering. De ambities zijn vastgelegd in een verbeterplan waar vanaf september 2018 uitvoering aan wordt gegeven. In diverse werkgroepen is per verbeteractie een voorstel uitgewerkt. Van een uitgebreide P&O-strategie tot en met workflows voor de digitale processen.

"Als er een uniforme wijze van het administratieve personeelsbeheer is, levert dit efficiency en kwaliteitsverbetering op. Bovendien is de organisatie meer in control."

"Wij kijken vaak naar best practices binnen de RU en binnen de universitaire wereld. De wereld daarbuiten laat veel meer ontwikkeling zien dan waar wij naar kijken."

"Op RU-niveau gaat besluitvorming weinig slagvaardig omdat iedereen overal over mee moet kunnen praten en consensus heel belangrijk is. Heeft meer te maken met afspraken over de besluitvorming (procedures) dan met P&O-regels zelf."

"Een ondersteunende afdeling zoals P&O zou vooral uniform moeten werken. Er is veel te veel ruimte om centraal beleid naar eigen inzicht aan te passen. Waarom is dat nodig?"

Belangrijkste verbeteracties

  • De P&O-strategie sluit aan op de strategie van de Radboud Universiteit voor 2025: meer vooruitkijken en tijdig de juiste mensen aantrekken of kennis ontwikkelen om toekomstbestendig te blijven.
  • Eén loket voor ondersteuning in processen, systemen en administratie: vragen komen sneller op de juiste plek en doorlooptijden worden verkort.
  • Toename van de gebruiksvriendelijkheid van systemen en efficiëntie van veelvoorkomende processen (zoals indiensttreding en het muteren van arbeidsovereenkomsten) door harmonisatie en digitalisering.
  • Meer samenwerking en kennisdeling tussen P&O-professionals binnen de Radboud Universiteit door themabijeenkomsten, koffiedates en intervisie.